Volby do zastupitelstva obce Svratouch ve dnech 23. a 24. září 2022

Voliči s trvalým bydlištěm na území obce Svratouch, kteří se nemohou ze závažných, zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na Obecní úřad Svratouch na tel. 566 662 335, a to do pátku 23. září 2022 do 12:00 hodin. Později bude možné vznášet žádosti pouze v době hlasování přímo na okrskovou volební komisi na stejném čísle tel. 566 662 335 nebo prostřednictvím rodinných příslušníků, sousedů apod. Poté okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a bude mu umožněno volit.

Informace pro občany

Provozovna České pošty ve Svratouchu bude mít zkrácenou provozní dobu v pondělí 26. 9. 2022 od 15:00 – 18:00 hodin z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.

Volby do Zastupitelstva obce Svratouch ve dnech 23. a 24. září 2022

O tomto víkendu v pátek 23. září 2022 od 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 – 14:00 hodin se v naší obci konají volby do Zastupitelstva obce Svratouch. Důležitá informace pro vás je, že volit budete v nové obřadní síni v budově obecního úřadu, Svratouch čp. 290 s bezbariérovým přístupem – boční vchod.

Hlasovací lístky jste našli ve schránkách, ale můžete si je vyzvednout na vyžádání přímo ve volební místnosti.

Volit můžete jen v obci, kde máte trvalý pobyt.

Průběh hlasování:

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

-označit křížkem pouze jednu volební stranu,

-označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany, označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, v naší obci je to 9 členů zastupitelstva,

-kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

-neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,

-označil více jak jednu volební stranu,

-označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,

-nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,

-vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,

-vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Všechny kandidátní listiny podle obci najdete zde – viz odkaz níže.

https://www.denik.cz/volby/komunalni-2022/