Jedním z pramenů Chrudimky je lesní studánka v polesí Stará obora severozápadně od Svratouchu. Tento pramen v nadmořské výšce 680 metrů je i východiskem vlastivědné stezky Krajem Chrudimky. Strará obora patří do bukového lesního stupně. Porosty v okolí pramene v současné době tvoří převážně smrk, který zde byl stejně jako na většině míst českomoravské vrchoviny uměle vysazován. V mírně členitém terénu Českomoravské vrchoviny se vždy objevuje více zdrojnic a prameništ hlavního toku. Proto je uváděn ještě druhý pramenný tok s názvem Chrudimka, nedaleko obce Dědová. Tento pramen byl však v horní části toku upraven, a tak je z pohledu návštěvníka hodnotnější pramen Filipovský, kterého obrázky Vám přinášíme.

Od pramene po hranice CHKO Žďárské vrchy má tok řeky délku 27,9 km s plochou povodí 151,4 sqkm. S poměrně ploché krajiny Žďárských vrchů se u Hlinska zahlubuje do sevřenějšího údolí, které se stává výrazným ve střední v Železných horách. Řeka protéká geologicky velmi starým územím s převahou hlubinných hornin. V geologicky dávných dobách byla Doubravy, ale vlivem geologické činnosti se po tektonicky podmíněných liniích odklonila do současného směru. Ve směru údolí Chrudimky je možné sledovat tektonické linie, zejména na ostré změně toku u Seče. Celková délka toku po ústí do Labe je 104,4 km, průměrný průtok v ustí je 7,64 m/s. Pramenná část je součástí území vyhlášeného jako chráněná oblast akumulace podzemních vod a tok sám je zdrojem pro význačné vodárenské nádrže a je chráněn jako vodohospodářsky významný.

Vlastivědná stezka, která zde začíná, má délku 74 km a překonává výškový rozdíl 390m. Podél stezky je v nejzajímavějších místech instalováno 31 informačních tabulí. Stezka vede po turisticky značených cestách s místními odbočkami k zajímavým místům a postupně Vás dovede až do města Chrudimi.