• Adresa úřadu
 • Úřední hodiny
 • Kontakty
 • Povinné informace
 • Profil zadavatele
 • Střet zájmů
 • Praktické informace
 • Obecní úřad Svratouch

  Svratouch 290, 539 42

  • IČO 00271004
  • DIČ CZ00271004
  • číslo účtu 1144912329/0800
  • id datové schránky bvkb372
  • Pondělí, Středa : 7,00-17,00 hod
 • Jméno funkce telefon mobil email
  Jana Kaštánková starostka 566 662 335  777 939 176  ou@svratouch.cz
  Hana Jelínková asistentka 566 662 335  722 149 993  referentka@svratouch.cz
  Marcela Kalousová ekonom 566 662 335  737 536 095  kalousova@svratouch.cz
  Stanislav Buchta vedoucí vhj
  Květuše Pavlíková pracovnice DPS  dps@svratouch.cz
 • Číslo Název Informace
  1. Oficiální název
  • Obec Svratouch
  2.

  Důvod a způsob založení

   

  • Obec je zřízena ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č.128/2000 Sb.
  3.  Organizační struktura
  • zastupitelstvo obce
  • výbory obce
  • starosta
  • administrativa obce
  • podrobné informace zde
  4.

  Kontaktní spojení a úřední hodiny

   

  • Obec Svratouch, 539 42 Svratouch 290
  • datová schránka: bvkb372
  • pevná linka 566 66 23 35
  • starostka Jana Kaštánková:777 93 91 76; ou@svratouch.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
  • referentka Hana Jelínková:722 14 99 93; kastankova@svratouch.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
  • účetní Marcela Kalousová:737 536 095; kalousova@svratouch.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
  • PO, ST:7,00-17,00hod
  • ÚT, ČT, PÁ: 7,00-14,30hod
  5. Případné platby můžete poukázat na účet číslo
  • 1144912329/0800 Česká spořitelna
  6. IČO
  • 00271004
  7. DIČ
  • CZ 00271004
  8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  9. Žádosti o informace
  • osobně na OÚ v úřední hodiny
  • písemně na adresu úřadu
  • emailem ou@svratouch.cz

  – Dne 1.ledna 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací.

  – Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:

  • obci jako právnické osobě
  • organizační struktuře
  • místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím
  • postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněnhé zákonnými předpisy, včetně výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací

  -Mezi informace, které nelze poskytnout patří:

  • utajované skutečnosti (§7)
  • skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§8)
  • obchodní tajemství (§9)
  • skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10)
  • a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky atd.

  -Náklady spojené s poskytováním informací je zpoplatněno dle Sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

  -Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů po podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§14 odst.3 písm.b).

  -Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena obci, kdo žádost podává a identifikace žadatele u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení (např. elektronickou poštou) se odloží (§14 odst.2).

  10. Příjem žádostí a dalších podání
  • osobně na OÚ v úřední hodiny
  • na adrese Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch
  • email: ou@svratouch.cz
  11. Opravné prostředky

  -Proti rozhodnutí Obecního úřadu lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

  -Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č.400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  -Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovení § 19 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  -Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě podepsané elektronicky ověřeným podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

  12. Formuláře
  13.  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  14. Nejdůležitější předpisy
  •  zákonč. 128/2000 Sb
  • zákon č. 106/1999 Sb.
  • organizační řády a interní předpisy
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací -Bezplatně jsou poskytovány:

  • informace poskytnuté formou nahlédnutí do spisu, dokumentu v listinné podobě
  • informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
  • informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti OÚ a lze provést jejich přímé nakopírování na digitální médium

  -Sazebník úhrad za poskytování informací dle ust.§5 odst.1 písm. f) zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1999 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů- tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

  Materiálové náklady:

  • kopírovací služby formát A3 (jednostr./oboustr.) 3,- Kč/ 4,-Kč
  • kopírovací služby formát A4 (jednostr./ oboustr.) 2,-,- Kč/ 3,- Kč
  • tisk na tiskárnách PC černobíle 2,- Kč/ stránka
  • tisk na tiskárnách PC barevné 6,- Kč/ stránka
  • optický nosič (CD-ROM) 20,- Kč
  • doručovací náklady (poštovné) dle tarifů České pošty

  -Zpracování, vyhledávání informace

  • 30,- Kč za každou započatou čtvrt hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace

  -Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel do pokladny obce nebo bezhotovostní platbou na účet obce před odesláním nebo vydáním informace.

  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
   17. Seznam příspěvkových organizací
  •   ZŠ a MŠ Svratouch
  •   VHJ Svratouch
 • Profil zadavatele – odkaz www:

  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-svratouch

 • Realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

  Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení (dále jen „oznámení“) a jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

  Obecní úřad Svratouch je evidenční orgán, který:

  vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři, vede protokol o každém nahlédnutí do registru, uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

  Informace pro zájemce o nahlížení do registru

  Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (úřad města) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

  Žádost o nahlédnutí do registru – dokument ke stažení

  Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (úřad obce) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

  Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru – dokument ke stažení

 • Obecní úřad zajišťuje tyto správní úkony:

  • Evidence obyvatel – přihlášení a odhlášení k trvalému pobytu
  • Ověřování dokumentů, podpisů, výpisy z trestního rejstříku – Czechpoint

   

  Městský úřad Hlinsko zajišťuje tyto správní úkony:

  • Matriční úřad
  • Vydávání osobních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz
  • Vydání živnostenského listu, registrace podnikání, registrace samostatni hospodařícího rolníka
  • Stavební úřad, finanční úřad, OSSZ
  • Vydávání osobních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas

   

  VHJ Svratouch zajišťuje tyto služby:

  • Údržba komunikací, veřejné zeleně, opravy majetku obce
  • Služby pro občany – zemní práce a doprava stroji UNC, V3S kontejner,  Zetor

   

  Organizační složky:

  • VHJ
  • Základní a mateřská škola Svratouch
  • Obecní knihovna
  • SDH Svratouch