Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona, a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně, nejlépe v týdenních intervalech, prověřovali zdravotní stav svých lesů, zpracovávali a asanovali veškeré dříví atraktivní pro rozvoj podkorního hmyzu (vývraty, zlomy) a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.

Upozornění pro vlastníky lesa – kůrovec – klikněte zde