Posláním pečovatelské služby obce Svratouch je hlavně zlepšení kvality života osob a rodin

které se ocitly v nepříznivé životní situaci a to poskytnutím přiměřené pomoci a podpory při zachování běžného způsobu života v domácnostech uživatelů služby, případně v Domě klidného stáří ve Svratouchu.

 

Pomoc a podporu chceme poskytovat v souladu s individuálními potřebami uživatelů služby, s cílem napomoci v jejich sociálním začlenění.

Pečovatelská služba je poskytována v  souladu se zák. č. 108/2006 Sb. ve znění platných předpisů o sociálních službách a s Etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Základními cíli pečovatelské služby je:

 • poskytovat podporu a pomoc při činnostech, které uživatel služby samostatně nezvládá
 • individuálně podporovat rozvoj a zachování soběstačnosti uživatele v domácím prostředí

 

Komu je pečovatelská služba poskytována:

 • senioři,
 • osoby s jiným zdravotním postižením Věková struktura cílové skupiny: Služba je určena pro dospělé od 50 let.

 

Služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám trpícím chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií, pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a jiné osoby,
 • osobám, které ohrožují sebe nebo svoje okolí v důsledku agresivity,
 • při dlouhodobější nespolupráci klienta (neotvírá, odchází z domu v době poskytování služby, nepřizpůsobí domácí prostředí vstupu druhé osoby),
 • těžce zdravotně postiženým osobám, které potřebují celodenní odbornou
 • zdravotní péči nebo osoby vyžadující trvalý dohled
 • osobám s těžkým sluchovým, případně zrakovým postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístup a způsoby komunikace
 • osobám, které trpí infekční chorobou, nebo mohou být zdrojem nákazy.

Principy pečovatelské služby:

Pečovatelská služba podřizuje veškerou svoji činnost principům etického kodexu a obecným principům sociálních služeb v těchto hlavních zásadách: 

 • autonomii a nezávislosti uživatele,
 • začlenění a integraci uživatele do prostředí,
 • respektování potřeb uživatele,
 • odbornost pracovníků pro poskytování služeb,
 • odpovědnost za poskytnuté služby,
 • poskytováni služeb vždy v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě s důsledným dodržováním základních lidských práv a svobod a důsledným respektováním zdravotního stavu uživatele,
 • pečovatelská služba se stává partnerem pro uživatele.

Kapacita pečovatelské služby je 50 osob.